PTSC Thanh Hóa - QĐ bổ nhiệm chức danh TV BKS đối với Bà Nguyễn Thị Huyền Trang

PTSC Thanh Hoá - QĐ bổ nhiệm chức danh TV BKS đối với Bà Nguyễn Thị Huyền Trang để xem chi tiết xin mời click