PTSC Thanh Hoá - NQ thôi chức danh TV HĐQT đối với Ông Trần Hoài Đức

PTSC Thanh Hoá - NQ thôi chức danh TV HĐQT đối với Ông Trần Hoài Đức. Để biết thêm chi tiết mời click