PTSC Thanh Hoá - NQ bầu chức danh TV HĐQT đối với Ông Vũ Thanh Khiêm

PTSC Thanh Hoá -  NQ bầu chức danh TV HĐQT đối với Ông Vũ Thanh Khiêm. Để biết thêm chi tiết mời click