TB về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

PTSC Thanh Hóa - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2020. Để biết chi tiết mời click