Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết vui lòng xem Link