PTSC Thanh Hóa - Thôi chức danh TV BKS đối với Ông Nguyễn Quang Chánh

PTSC Thanh Hóa - Thôi chức danh TV BKS đối với Ông Nguyễn Quang Chánh. Để biết thêm chi tiết mời click