PTSC Thanh Hóa - TB chi trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông

PTSC Thanh Hóa - Thông báo chi trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông. Để biết thêm chi tiết mời click