Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông

Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông, để biết chi tiết mời click