Tin cổ đông

PTSC Thanh Hoa - Thông báo chi trả cổ tức năm 2017

PTSC Thanh Hoa - Thông báo chi trả cổ tức năm 2017

PTSC Thanh Hóa - NQ kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017

PTSC Thanh Hóa - NQ kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017

NQ đại hội cổ đông thường niên năm 2018

NQ đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018

PTSC Thanh Hoá - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

PTSC Thanh Hoá - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1 2 3 Next