Tin cổ đông

PTSC Thanh Hóa - Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2019

PTSC Thanh Hóa - Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2019

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính 2018 sau kiểm toán

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính 2018 sau kiểm toán

PTSC Thanh Hoa - Thông báo chi trả cổ tức năm 2017

PTSC Thanh Hoa - Thông báo chi trả cổ tức năm 2017

PTSC Thanh Hóa - NQ kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017

PTSC Thanh Hóa - NQ kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017

NQ đại hội cổ đông thường niên năm 2018

NQ đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018

PTSC Thanh Hoá - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

PTSC Thanh Hoá - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

PTSC Thanh Hoa - Thông báo chi trả cổ tức năm 2016

PTSC Thanh Hoa - Thông báo chi trả cổ tức năm 2016

PTSC Thanh Hóa - Thông báo ngày giao dịch đầu tiên

PTSC Thanh Hóa - Thông báo ngày giao dịch đầu tiên

Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017

Công bố Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch

Công bố Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch