Cổ đông

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

Điều lệ Công ty PTSC Thanh Hóa năm 2021

Điều lệ Công ty PTSC Thanh Hóa năm 2021

PTSC Thanh Hoá -TB thay đổi nhân sự bà Nguyễn Thị Duyên

PTSC Thanh Hoá -TB thay đổi nhân sự bà Nguyễn Thị Duyên

PTSC Thanh Hoá -TB thay đổi nhân sự Ông Hoàng Sĩ Hiếu

PTSC Thanh Hoá -TB thay đổi nhân sự Ông Hoàng Sĩ Hiếu

PTSC Thanh Hoá - TB thay đổi nhân sự Bà Bùi Thị Hoài Thu

PTSC Thanh Hoá - TB thay đổi nhân sự Bà Bùi Thị Hoài Thu

PTSC Thanh Hóa - TB nhân sự Ông Trần Xuân Tài

PTSC Thanh Hóa - TB nhân sự Ông Trần Xuân Tài

PTSC Thanh Hoá - TB thay đổi nhân sự Ông Tô Ngọc Thụ

PTSC Thanh Hoá - TB thay đổi nhân sự Ông Tô Ngọc Thụ

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo thường niên năm 2020

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo thường niên năm 2020

PTSC Thanh Hoá - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

PTSC Thanh Hoá - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2020

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2020

PTSC Thanh Hóa - Quyết định bầu Trưởng Ban kiểm soát

PTSC Thanh Hóa - Quyết định bầu Trưởng Ban kiểm soát

PTSC Thanh Hóa - TB chi trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông

PTSC Thanh Hóa - TB chi trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông

PTSC Thanh Hoá -  Báo cáo Tài chính quý III năm 2020

PTSC Thanh Hoá - Báo cáo Tài chính quý III năm 2020

PTSC Thanh Hóa -  Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2020

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2020

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính quý I năm 2020

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính quý I năm 2020

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo thường niên năm 2019

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo thường niên năm 2019

PTSC Thanh Hóa- BCTC 6 tháng năm 2019 Soát xét

PTSC Thanh Hóa- BCTC 6 tháng năm 2019 Soát xét

1 2 3 4 5 Next