Cổ đông

PTSC Thanh Hoá - Báo cáo Tài chính quý III năm 2021

PTSC Thanh Hoá - Báo cáo Tài chính quý III năm 2021

Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông

Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

Điều lệ Công ty PTSC Thanh Hóa năm 2021

Điều lệ Công ty PTSC Thanh Hóa năm 2021

PTSC Thanh Hoá -TB thay đổi nhân sự bà Nguyễn Thị Duyên

PTSC Thanh Hoá -TB thay đổi nhân sự bà Nguyễn Thị Duyên

PTSC Thanh Hoá -TB thay đổi nhân sự Ông Hoàng Sĩ Hiếu

PTSC Thanh Hoá -TB thay đổi nhân sự Ông Hoàng Sĩ Hiếu

PTSC Thanh Hoá - TB thay đổi nhân sự Bà Bùi Thị Hoài Thu

PTSC Thanh Hoá - TB thay đổi nhân sự Bà Bùi Thị Hoài Thu

PTSC Thanh Hóa - TB nhân sự Ông Trần Xuân Tài

PTSC Thanh Hóa - TB nhân sự Ông Trần Xuân Tài

PTSC Thanh Hoá - TB thay đổi nhân sự Ông Tô Ngọc Thụ

PTSC Thanh Hoá - TB thay đổi nhân sự Ông Tô Ngọc Thụ

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo thường niên năm 2020

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo thường niên năm 2020

PTSC Thanh Hoá - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

PTSC Thanh Hoá - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2020

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2020

PTSC Thanh Hóa - Quyết định bầu Trưởng Ban kiểm soát

PTSC Thanh Hóa - Quyết định bầu Trưởng Ban kiểm soát

PTSC Thanh Hóa - TB chi trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông

PTSC Thanh Hóa - TB chi trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông

PTSC Thanh Hoá -  Báo cáo Tài chính quý III năm 2020

PTSC Thanh Hoá - Báo cáo Tài chính quý III năm 2020

PTSC Thanh Hóa -  Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2020

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2020

1 2 3 4 5 Next