Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013 đã được soát xét

Để xem chi tiết Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013 đã được soát xét xin mời click vào đây Download