Báo cáo tài chính năm 2013 PTSC Thanh Hóa đã kiểm toán

Để xem chi tiết báo cáo xin mời click vào đây Download