Báo cáo tài chính PTSC Thanh Hóa năm 2014 đã được kiểm toán

Để xem chi tiết báo cáo tài chính PTSC Thanh Hóa đã được kiểm toán mời click vào đây Download