Báo cáo tài chính PTSC Thanh Hóa Quí I năm 2015 đã được kiểm toán

Để xem chi tiết báo cáo tài chính PTSC Thanh Hóa đã được kiểm toán mời click vào đây Download