Báo cáo tài chính PTSC Thanh Hóa năm 2015 đã được kiểm toán

Để xem chi tiết Báo cáo tài chính năm 2015 PTSC Thanh Hóa mời Click vào đây Download