PTSC Thanh Hoa -Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Để xem chi tiết Báo cáo tài chính năm 2016 PTSC Thanh Hóa mời Click vào đây Download