Báo cáo tài chính năm 2012 PTSC Thanh Hóa đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2012 PTSC Thanh Hóa đã kiểm toán

Tải file báo cáo tài chính năm 2012 tại đây