PTSC Thanh Hóa- BCTC 6 tháng năm 2019 Soát xét

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 Soát xét. để biết thêm chi tiết mời click