Báo cáo tài chính

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính sau Kiểm toán

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính sau Kiểm toán

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính quý II năm 2023

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính quý II năm 2023

PTSC Thanh Hoa: Báo cáo tài chính quý IV năm 2022

PTSC Thanh Hoa: Báo cáo tài chính quý IV năm 2022

PTSC Thanh Hoá -  Báo cáo Tài chính quý III năm 2022

PTSC Thanh Hoá - Báo cáo Tài chính quý III năm 2022

PTSC Thanh Hóa: Báo cáo tài chính quý I năm 2022

PTSC Thanh Hóa: Báo cáo tài chính quý I năm 2022

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán

PTSC Thanh Hoá - Báo cáo Tài chính quý III năm 2021

PTSC Thanh Hoá - Báo cáo Tài chính quý III năm 2021

PTSC Thanh Hoá - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

PTSC Thanh Hoá - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

PTSC Thanh Hoá -  Báo cáo Tài chính quý III năm 2020

PTSC Thanh Hoá - Báo cáo Tài chính quý III năm 2020

PTSC Thanh Hóa -  Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2020

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2020

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính quý I năm 2020

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính quý I năm 2020

PTSC Thanh Hóa- BCTC 6 tháng năm 2019 Soát xét

PTSC Thanh Hóa- BCTC 6 tháng năm 2019 Soát xét

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính quý 1 năm 2019

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính quý 1 năm 2019

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính 2018 sau kiểm toán

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính 2018 sau kiểm toán

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính quý IV năm 2018

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính quý IV năm 2018

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính quý III năm 2018

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính quý III năm 2018

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính quý II năm 2018

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính quý II năm 2018

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính quý I năm 2018

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính quý I năm 2018

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo tình hình quản trị năm 2017

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo tình hình quản trị năm 2017

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính quý IV năm 2017

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính quý IV năm 2017

PTSC Thanh Hoá - Báo cáo tài chính Quý III năm 2017

PTSC Thanh Hoá - Báo cáo tài chính Quý III năm 2017

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo tài chính PTSC Thanh Hóa Quý II năm 2017

Báo cáo tài chính PTSC Thanh Hóa Quý II năm 2017

Báo cáo tài chính PTSC Thanh Hóa Quý I năm 2017

Báo cáo tài chính PTSC Thanh Hóa Quý I năm 2017

Báo cáo tài chính PTSC Thanh Hóa Quí IV năm 2016

Báo cáo tài chính PTSC Thanh Hóa Quí IV năm 2016

Báo cáo tài chính PTSC Thanh Hóa Quí III năm 2016

Báo cáo tài chính PTSC Thanh Hóa Quí III năm 2016

Báo cáo tài chính PTSC Thanh Hóa Quý I năm 2016

Báo cáo tài chính PTSC Thanh Hóa Quý I năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2013 PTSC Thanh Hóa đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2013 PTSC Thanh Hóa đã kiểm toán

Báo cáo tài chính quý III năm 2013

Báo cáo tài chính quý III năm 2013

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013 đã được soát xét

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013 đã được soát xét

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo tài chính quí I năm 2013

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo tài chính quí I năm 2013

Báo cáo tài chính năm 2012 PTSC Thanh Hóa đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2012 PTSC Thanh Hóa đã kiểm toán