Cổ đông

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính sau Kiểm toán

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính sau Kiểm toán

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính quý II năm 2023

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo Tài chính quý II năm 2023

PTSC Thanh Hóa: Công bố ký kết hợp đồng kiểm toán

PTSC Thanh Hóa: Công bố ký kết hợp đồng kiểm toán

Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Thành Trung

Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Thành Trung

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo thường niên năm 2022

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo thường niên năm 2022

PTSC Thanh Hoa: Báo cáo tài chính quý IV năm 2022

PTSC Thanh Hoa: Báo cáo tài chính quý IV năm 2022

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo quản trị năm 2022

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo quản trị năm 2022

Thông báo chi trả cổ tức cho Cổ đông năm 2021

Thông báo chi trả cổ tức cho Cổ đông năm 2021

PTSC Thanh Hoá -  Báo cáo Tài chính quý III năm 2022

PTSC Thanh Hoá - Báo cáo Tài chính quý III năm 2022

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán năm 2022

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán năm 2022

PTSC Thanh Hóa - Thông báo thay đổi nhân sự Công ty

PTSC Thanh Hóa - Thông báo thay đổi nhân sự Công ty

PTSC Thanh Hóa: Báo cáo tài chính quý I năm 2022

PTSC Thanh Hóa: Báo cáo tài chính quý I năm 2022

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo thường niên năm 2021

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo thường niên năm 2021

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán

PTSC Thanh Hoá - Báo cáo Tài chính quý III năm 2021

PTSC Thanh Hoá - Báo cáo Tài chính quý III năm 2021

Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông

Thông báo chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

Điều lệ Công ty PTSC Thanh Hóa năm 2021

Điều lệ Công ty PTSC Thanh Hóa năm 2021

PTSC Thanh Hoá -TB thay đổi nhân sự bà Nguyễn Thị Duyên

PTSC Thanh Hoá -TB thay đổi nhân sự bà Nguyễn Thị Duyên

PTSC Thanh Hoá -TB thay đổi nhân sự Ông Hoàng Sĩ Hiếu

PTSC Thanh Hoá -TB thay đổi nhân sự Ông Hoàng Sĩ Hiếu

PTSC Thanh Hoá - TB thay đổi nhân sự Bà Bùi Thị Hoài Thu

PTSC Thanh Hoá - TB thay đổi nhân sự Bà Bùi Thị Hoài Thu

PTSC Thanh Hóa - TB nhân sự Ông Trần Xuân Tài

PTSC Thanh Hóa - TB nhân sự Ông Trần Xuân Tài

PTSC Thanh Hoá - TB thay đổi nhân sự Ông Tô Ngọc Thụ

PTSC Thanh Hoá - TB thay đổi nhân sự Ông Tô Ngọc Thụ

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo thường niên năm 2020

PTSC Thanh Hóa - Báo cáo thường niên năm 2020

PTSC Thanh Hoá - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

PTSC Thanh Hoá - Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

1 2 3 4