PTSC Thanh Hoa: Báo cáo tài chính quý IV năm 2022

PTSC Thanh Hoa: Báo cáo tài chính quý IV năm 2022. chi tiết như file đính kèm